Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Materiały

„Polecieć tam, gdzie nie ma getta, szopu…” Dziennik Rutki Laskier między nekroestetyką a nekropolityką

Marta Tomczok

marta.cuber@interia.pl

Marta Tomczok – pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się związkami Zagłady z popkulturą i postmodernizmem. Ostatnio wydała Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka – ideologia – popkultura (2017). Redaktor naczelna „Narracji o Zagładzie”.


https://orcid.org/0000-0001-9512-007X

Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 14 (2018), strony: 421-439

Data publikacji: 2018-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.92

Abstrakt

W artykule opisuję zjawisko fałszywego obiektu historii w badaniach nad Zagładą, analizując przypadek trzech polskich wydań dziennika Rutki Laskier (ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego z nich). Pokazuję, że fałszywy obiekt historii powstaje wskutek utraty materialnego/fizycznego kontaktu ze źródłem historycznym i próbuje zastąpić dokument; dlatego wydania niektórych powieści stylizowanych na literaturę dokumentu osobistego chętnie naśladują stare teksty zarówno w sensie wizualnym (proponując czytelnikowi obcowanie z faksymile rękopisu, sepiowym kolorem papieru, pamiątkowymi zdjęciami), jak i merytorycznym (w powieści nie zawsze jej autor zaznacza, że jest ona fikcją). Na szkic składają się także: wskazanie najważniejszych błędów, które powstały przy przepisywaniu rękopisu przez wydawcę dziennika Laskier, analiza wizualności i materialności trzeciego wydania (wedle zasady „nie ma strony bez zdjęcia”) odnosząca je do reguł przyjętych dla edycji dzienników (szczególnie nastoletnich autorek) przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów i Żydowski Instytut Historyczny, omówienie pojęć nekroestetyki i nekropolityki, wywodzących się z nowej humanistyki, w kontekście praktyki popularyzowania dziennika, historii jego wywiezienia oraz zainteresowania jego autorką (a szczególnie jej wyglądem). W części dotyczącej wniosków zastanawiam się, dlaczego tego typu praktykom nie towarzyszy pogłębiona reϐleksja naukowa, a między opracowaniami naukowymi i popularnonaukowymi dziennika Laskier zachodzi wyraźna różnica ilościowa i jakościowa.

Adler Stanisław, „Żadna blaga, żadne kłamstwo…”. Wspomnienia z getta warszawskiego, red. Marta Janczewska, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad ZagładąŻydów, 2018.

Amis Martin, The Zone of Intetest, Random House, 2014 [wyd. polskie Strefy interesów, tłum. Katarzyna Karłowska, Poznań: Rebis, 2015].

Auerbach Rachela, Pisma z getta warszawskiego, oprac. Karolina Szymaniak, Warszawa:ŻIH, 2016.

Białas Zbigniew, Korzeniec, Warszawa, Wydawnictwo MG, 2011.

Białas Zbigniew, Puder i pył, Warszawa, Wydawnictwo MG, 2013.

Białas Zbigniew, Tal, Warszawa: Wydawnictwo MG, 2015.

Białas Zbigniew, Rutka, Warszawa: Wydawnictwo MG, 2018.

Cherezińska Elżbieta, Byłam sekretarką Rumkowskiego. Dzienniki Etki Daum, Poznań: Zysk i S-ka, 2008.

Czeczot Katarzyna, Ofelizm, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2016.

Defonseca Misha, Przeżyć z wilkami, tłum. Joanna Kluza, Katowice: Sonia Draga, 2008.

Engelking Barbara, Wprowadzenie [w:] Mietek Pachter, „Umierać też trzeba umieć…”, red.

Barbara Engelking, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2015.

Głowacka Dorota, Po tamtej stronie: świadectwo, afekt, wyobraźnia, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2016.

Jasińska Anita, „Pamiętnik Rutki Laskier. Tekst i kontekst”, praca magisterska, Katowice 2017.

Jasińska Anita, Nieporadne jeszcze dźwięki. O materialności dziennika Rutki Laskier, „Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3.

Jasińska Anita, Pamiętnik Rutki Laskier. O społecznej recepcji świadectwa [w druku].

Konopczyńska-Tota Ewelina, „Zasmucam się na widok masy czekającej na śmierć”. Zagłada w oczach Rutki Laskier [w:] Żydowskie dziecko, red. Anna Jeziorkowska-Polakowska, Agnieszka Karczewska, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2013.

Kowalska-Leder Justyna, Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.

Laskier Rutka, Pamiętnik, red. Adam Szydłowski, wyd. 3, Będzin: Magic sc, 2008.

Leociak Jacek, Tekst wobec Zagłady (O relacjach z getta warszawskiego), Warszawa: Wydawnictwo Leopoldinum Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.

Lewin Abraham, Dziennik, oprac. Katarzyna Person, Warszawa: ŻIH, 2016.

Lipszyc Rywka, Dziennik z getta łódzkiego, oprac. i wstęp Ewa Wiatr, posłowie Anita Friedman, Kraków: Wydawnictwo Austeria, 2017.

Namysło Aleksandra, Życie i zagłada będzińskich Żydów, Bę dzin: IPN, 2004.

Nowacka Magdalena, Historia „Pamiętnika” [w:] Rutka Laskier, Pamiętnik, oprac. Adam Szydłowski, Będzin: Magic sc, 2008.

Pamiętnik Rutki Laskier, red. Adam Szydłowski, wyd. 1, Katowice: Polskapresse, 2006.

Pamiętnik Rutki Laskier, red. Stanisław Bubin, wyd. 2, Katowice: Polskapresse, 2006.

„Patrzyłam na usta…”. Dziennik z warszawskiego getta, red. Piotr Weiser, Kraków: Wydawnictwo Homini, Lublin: Państwowe Muzeum na Majdanku, 2008.

Poe Edgar Allan, Sztuka kompozycji, tłum. Maciej Żurowski [w:] idem, Opowiadania, wybór i przedmowa Władysław Kopaliński, t. 2, tłum. Wiesław Furmańczyk i in., Warszawa: Czytelnik, 1986.

Reynolds Simon, Retromania. Jak popkultura żywi się własną przeszłością, tłum. Filip Łobodziński, Warszawa: Wydawnictwo Kosmos Kosmos, 2018.

Rodak Paweł, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński), Warszawa: WUW, 2011.

Rosenfeld Alvin H., Kres Holokaustu, tłum. Renata Czekalska, Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013.

„Rutka jest niebezpieczna”. O nowo powstającej powieści inspirowanej losami będzińskiej

Żydówki z profesorem Zbigniewem Białasem rozmawia Anita Jasińska, „Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3.

Szczepanek Anna, Przyszłość niedokonana. Będzin w „Pamiętniku” Rutki Laskier i wspomnieniach Eugenii Prawer [w:] Czytanie Śląska i Zagłębia. Materiały I studenckiej konferencji Koła Naukowego Polonistów, red. Elżbieta Dutka, Katowice: Oϐicyna

Wydawnicza Wacław Walasek, 2009.

Szternϐinkiel Natan Eliasz, Zagłada Żydów Sosnowca, oprac. Aleksandra Namysło, Warszawa: ŻIH, 2017.

Szydłowski Adam, „Dziennik Zachodni”, 6 I 2006.

Szydłowski Adam, Epilog [w:] Rutka Laskier, Pamiętnik, red. Adam Szydłowski, wyd. 3, Będzin: Magic sc, 2008.

Tomczok Marta, Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka – ideologia – popkultura, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2017.

Turski Marian, Perła z popiołów, „Polityka” 2018, nr 19.

Weissová Helga, Dziennik Helgi. Świadectwo dziewczynki o życiu w obozach koncentracyjnych, tłum. Adam Kaczorowski, Kraków: Insignis Media, 2013.

Wilkomirski Binjamin, Fragments: Memories of a Wartime Childhood, tłum. Carol Brown

Janeway, New York: Schocken Books, 1996 [oryg. wyd. niemieckie 1995].

Wolny Maja, Czarne liście, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2016.

Wylegała Anna, Klara z Żółkwi. Żółkiew Klary. O niecodziennych zapiskach z codzienności Zagłady [w:] Clara Kramer, Tyleśmy już przeszli. Dziennik pisany w bunkrze (Żółkiew 1942–1944), red. Anna Wylegała, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2017.

Zagner Agnieszka, Dzienniki niezgody, „Polityka” 2008, nr 40.

Zestawienie różnic między tekstem oryginalnym a pierwszym wydaniem wspomnień Janiny

Hescheles, oprac. Ewa Koźmińska-Frejlak [w:] Oczyma dwunastoletniej dziewczyny, oprac. eadem, Piotr Laskowski, przedmowa Maria Hochberg-Mariańska, Warszawa: ŻIH, 2015. Relacje

Rozmowa nr 07628-13 przeprowadzona przez Miriam Thau z Esther Frenkiel w sześciu częściach w Ness Ziona 27 XII 1995 r.

Strony internetowe / Websites

Ciepiał Andrzej, Ella Liberman-Shiber [w:] Galeria postaci, http://www.bramacukermana.com/new/ella-lieberman-shiber/

Pamiętnik to nie zabytek? Z Adamem Szydłowskim rozmawia Magdalena Nowacka, „Dziennik Łódzki”, 10 IX 2008 http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/43633,pamietnik-to-nie-zabytek,id,t.html

Wywiad z prof. Zbigniewem Białasem, prozaikiem, laureatem wielu nagród literackich, autorem m.in. książki „Rutka”, https://www.youtube.com/watch?v=bRZj1rSnSlg

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Tomczok, M. . (2018). „Polecieć tam, gdzie nie ma getta, szopu…” Dziennik Rutki Laskier między nekroestetyką a nekropolityką. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (14), 421-439. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.92

Udostępnij

              Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Materiały