Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Materiały

Dziennik Viktora Hahna z łódzkiego getta [oprac. Adam Sitarek]

Adam Sitarek

adam.sitarek@uni.lodz.pl

historyk, adiunkt w Instytucie Historii UŁ, kierownik Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego, stypendysta Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Zajmuje się dziejami łódzkiej dzielnicy zamkniętej i okupowanej Łodzi. Autor wielu prac poświęconych historii łódzkiego getta, w tym monografii „Otoczone drutem państwo”. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego, nagrodzonej w konkursie Nagrody Historyczne „Polityki” w 2016 r. Członek zespołu redakcyjnego Kroniki getta łódzkiego (2009) i Encyklopedii getta łódzkiego (2015). Kierownik projektu „Leksykon getta łódzkiego”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

https://orcid.org/0000-0002-3958-7262

Centrum Badań Żydowskich, Uniwersytet Łódzki

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 343-364

Data publikacji: 2020-12-15

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.669

Abstrakt

Dziennik pisany przez Viktora Hahna w łódzkim getcie to jeden z nielicznych dokumentów dotyczących getta łódzkiego znajdujących się w zbiorach Muzeum Żydowskiego w Pradze i jedyny znany dotąd dziennik spisany w języku czeskim. Prezentowane świadectwo, niewielkiej objętości, przedstawia zaledwie dwa miesiące pobytu w getcie łódzkim i obozie pracy przymusowej w Poznaniu, niemniej jest pod wieloma względami interesującym źródłem. Z jednej strony przybliża wojenne losy autora, z drugiej jest doskonałym obrazem społeczności praskich Żydów deportowanych do getta łódzkiego jesienią 1941 r., żyjących w zbiorowych miejscach zamieszkania, tzw. kolektywach. Ostatnie wpisy autora są wyjątkowym świadectwem człowieka, którego nazwisko znalazło się na listach deportacyjnych, a który niemal cudem ocalał dzięki dobrowolnemu zgłoszeniu się na roboty przymusowe

Źródła archiwalne / Archival sources

Archiwum Państwowe w Łodzi (AP Łódź)

Akta Przełożonego Starszeństwa Żydów (PSŻ), 1290

ITS Digital Archive, Arolsen Archives (ITS AA)

, Victor Hahn

United States Holocaust Memorial Museum (USHMM)

RG-19.027, List of Czechoslovakian displaced persons in Ebensee, 18 V 1945

Źródła publikowane / Published sources

Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego, wyd. Krystyna Radziszewska i in., Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2014.

Ghetto Litzmannstadt 1941–1944. Dokumenty a výpovědi o životě czeských židů v lodžském ghettu, oprac. Richard Seeman, Praha: Ústav mezinárodních vztahů ve spolupráci s Terezínským památníkem, 2000.

Hauser Irene, Dziennik z getta łódzkiego / Das Tagebuch aus dem Lodzer Getto, red. Ewa Wiatr, Krystyna Radziszewska, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2019.

Heilig Bernard, Pierwsze siedem miesięcy w getcie Litzmannstadt. Przelotne wrażenia i obrazy [w:] Oblicza getta. Antologia twórczości z getta łódzkiego, red. Krytyna Radziszewska, Ewa Wiatr, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2017.

Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1941–1944, t. 1–5, red. Julian Baranowski i in., Łódź: Wydawnictwo UŁ i Archiwum Państwowe w Łodzi, 2009.

Oblicza getta. Antologia twórczości z getta łódzkiego, red. Krytyna Radziszewska, Ewa Wiatr, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2017.

„Przemierzając szybkim krokiem getto…” Reportaże i eseje z getta łódzkiego, tłum. Krystyna Radziszewska, Łódź: Oficyna Bibliofilów i Archiwum Państwowe w Łodzi, 2002.

Rok za drutem kolczastym, oprac. Adam Sitarek, Ewa Wiatr, Warszawa: ŻIH, 2019.

Rosenfeld Oskar, Wozu noch Welt? Aufzeichnungen aus dem Getto Lodz, oprac. Hanno Loewy, Frankfurt am Main: Neue Kritik, 2014.

Sierakowiak Dawid, Dziennik, oprac. Ewa Wiatr, Adam Sitarek, Warszawa: ŻIH, 2016.

Opracowania / Literature

Alberti Michael, Die Verfolgung und Vernichtung der Juden im Reichsgau Wartheland 1939–1945, Wiesbaden: Harrassovitz Verlag, 2006.

Leociak Jacek, Tekst wobec Zagłady. (O relacjach z getta warszawskiego), Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 1997.

Löw Andrea, Getto łódzkie / Litzmannstadt Getto. Warunki życia i sposoby przetrwania, tłum. Małgorzata Półrola, Łukasz Marek Plęs, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2012.

Sitarek Adam, „Otoczone drutem państwo”. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego, Łódź: IPN, 2015.

Sitarek Adam, „W obliczu trudnej konieczności”. Administracja żydowska getta łódzkiego wobec wsiedleń Żydów z Rzeszy i Protektoratu (październik–listopad 1941 r.), „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2012, nr 8.

Ziółkowska Anna, Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej (1941–1943), Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2005.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Sitarek, A. (2020). Dziennik Viktora Hahna z łódzkiego getta [oprac. Adam Sitarek] . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 343-364. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.669

Udostępnij

              Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Materiały