Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Studia

Ruch hachszarowy w getcie łódzkim 1940–1941 w świetle dokumentów.

Ewa Wiatr

ewa.wiatr@uni.lodz.pl

adiunkt w Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się historią diaspory żydowskiej w Łodzi i regionie, głównie w okresie drugiej wojny światowej i Zagłady. Współredaktor i edytor wielu publikacji źródłowych, m.in. Kroniki getta łódzkiegoEncyklopedii getta łódzkiego, oraz serii „Judaica Łódzkie”. Samodzielnie opracowała dziennik Rywki Lipszyc (2017, Nagroda Historyczna „Polityki” w 2018 r.), a we współpracy z Adamem Sitarkiem dziennik Dawida Sierakowiaka (2016) oraz Heńka Fogla (2019). Przygotowuje do druku monografię poświęconą życiu codziennemu w getcie łódzkim, będącą rozwinięciem obronionego w 2018 r. doktoratu. Jest w zespole opracowującym projekt „Leksykon getta łódzkiego”, realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

https://orcid.org/0000-0003-2675-0726

Centrum Badań Żydowskich, Uniwersytet Łódzki

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 55-82

Data publikacji: 2020-12-16

https://doi.org/10.32927/zzsim.644

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony funkcjonującym w pierwszych miesiącach istnienia getta w Łodzi hachszarom. Na terenie Marysina, w opuszczonych gospodarstwach rolnych, latem 1940 r. powstało kilkadziesiąt grup skupiających młodzież żydowską. Formalnie zostały włączone do Wydziału Rolniczego działającego w ramach administracji żydowskiej getta. Podzielono je na dwie grupy, różniące się oznaczeniem: literowe gromadziły osoby związane z organizacjami syjonistycznymi chalucowymi (szykujące się do roli pionierów w Palestynie), natomiast do oznaczonych cyframi rzymskimi należała młodzież z bardzo różnych środowisk. Grupy, określające się w dokumentach jako kibuce, kierowane przez wybierane przez siebie zarządy, organizowały pracę w przynależnych do zajmowanych budynków gospodarstwach oraz prowadziły aktywność kulturalną i sportową. Samodzielność funkcjonowania tych grup zmalała późną jesienią 1940 r. Oprócz konfliktów wewnętrznych czynnikiem wpływającym na upadek ruchu hachszarowego była pogarszająca się sytuacja w getcie (rosnące niedobory żywności) oraz konieczność organizowania resortów pracy, do których kierowana była młodzież z Marysina

Źródła archiwalne / Archival sources

Archiwum Masua

-4/120, Relacja Josefa Wassercyjera

Archiwum Moreszet, Bejt Edut al szem Mordechaj Anielewicz

D.1.242-239

Archiwum Państwowe w Łodzi (AP Łódź)

zespół Przełożony Starszeństwa Żydów

Archiwum YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku (AYIVO)

RG 241, Kolekcja Nachmana Zonabenda

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie (ĄŻIH)

, Relacje Żydów Ocalałych z Zagłady

Publikacje / Publications

Chirurg Riva, Bridge of Sorrow, Bridge of Hope, California: Judas L. Magnes Museum, 1994.

Dziennik Lolka Lubińskiego, oprac. Anna Łagodzińska, Łódź: Muzeum Historii Miasta Łodzi, 2014.

Frenkiel Jezechiel, Teatr i inna działalność artystyczna w getcie łódzkim w latach 1940–1944, [w:] Łódzkie sceny żydowskie, red. Małgorzata Leyko, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2000.

Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1941–1944, red. Julian Baranowski i in., Łódź: Wydawnictwo UŁ i Archiwum Państwowe w Łodzi, 2009.

Kwiatkowska Rywa, Działalność młodzieżowych organizacji chalucowych w getcie, „Biuletyn ŻIH” 1965, nr 2 (54).

Löw Andrea, Getto łódzkie / Litzmannstadt Getto. Warunki życia i sposoby przetrwania, tłum. Małgorzata Półrola, Łukasz Marek Plęs, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2012.

Oblicza getta. Antologia twórczości literackiej z łódzkiego getta, red. Krystyna Radziszewska, Ewa Wiatr, Łódź: Wydawnictwo UŁ Łódzkiego, 2016.

Poznański Jakub, Dziennik z łódzkiego getta, Warszawa: Bellona i ŻIH, 2002.

Rubin Icchak (Henryk), Żydzi w Łodzi pod niemiecką okupacją 1939–1945, Londyn: Kontra, 1988.

Rok za drutem kolczastym. Na marginesie obwieszczeń Pana Prezesa Ch. Rumkowskiego. Obwieszczenia Przełożonego Starszeństwa Żydów w getcie łódzkim 1940–1944, oprac. Adam Sitarek, Ewa Wiatr, Warszawa: ŻIH, 2019.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Wiatr, E. (2020). Ruch hachszarowy w getcie łódzkim 1940–1941 w świetle dokumentów. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 55-82. https://doi.org/10.32927/zzsim.644

Udostępnij

              Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Studia