Wyświetl Nr 2 (2006)

Nr 2 (2006)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2006-12-03

Dział: Od Redakcji

Jan Błoński "Biedni Polacy patrzą na getto” w 20 lat później

Michał Głowiński

redakcja@holocaustresearch.pl

profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, przewodniczący Rady Naukowej IBL PAN, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Historyk i teoretyk literatury, pionier badań nad językiem propagandy w Polsce, autor wielu książek, rozpraw i studiów, m.in. o problematyce komunikacji literackiej, poetyce Tuwima, Leśmiana, o przemianach form powieściowych, o krytyce literackiej, współautor monumentalnego „Słownika terminów literackich”, pisarz. Ostatnio wydał „Kładka nad czasem. Obrazki z Miasteczka” (2006) oraz współredagował tom studiów „Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?” (2005), gromadzący prace uczestników seminarium prowadzonego przez profesora w Wyższej Szkole Nauk społecznych przy IFiS PAN

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 2 (2006), strony: 12-20

Data publikacji: 2006-12-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.178

Abstrakt

Autor snuje refleksję nad esejem Jana Błońskiego Biedni Polacy patrzą na getto z perspektywy niemal dwudziestu lat od jego publikacji na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Zwraca uwagę na nowatorski charakter ujęcia problematyki polsko-żydowskiej w kontekście moralnym, poza wszelkimi uwikłaniami politycznymi. Głos Błońskiego jest wyjątkowy ze względu na to, że w duchu ewangelii uznaje rozważania nad kwestią stosunków polsko-żydowskich za zadanie kluczowe dla całego społeczeństwa polskiego, zadanie, które należy odrobić. Esej ten pozostaje, jak twierdzi Głowiński, wolny od uwikłania w dualizm mitu negatywnego i pozytywnego tych stosunków. Autor pisze o reakcjach jakie wywołał, o licznych odpowiedziach nadsyłanych do redakcji i wskazuje szczególnie na jeden polemiczny głos, w którym słyszy zinternalizowaną ideologię nacjonalistyczną i niebezpieczne trwanie dyskursu endeckiego. Szkic Głowińskiego zamyka post scriptum, w którym autor odwołuje się do innego artykułu, opublikowanego w roku 2006 na łamach „Gazety Wyborczej” a dotyczącego aktualnej kwestii polityki historycznej, dla której zwolenników jeden z negatywnych puntów odniesienia stanowi esej Błońskiego. Autor zauważa, że esej ten nieprzerwanie budzi żywe emocje i jako wyraz patriotyzmu krytycznego ma nadal swoich zagorzałych przeciwników.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Głowiński, M. (2006). Jan Błoński "Biedni Polacy patrzą na getto” w 20 lat później. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (2), 12-20. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.178

Udostępnij

              Wyświetl Nr 2 (2006)

Nr 2 (2006)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2006-12-03

Dział: Od Redakcji