Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Materiały

Logika uniku. O protokole audiencji Josepha Tenenbauma u prymasa Augusta Hlonda 3 czerwca 1946 r

Joanna Tokarska-Bakir

j.tokarska-bakir@uw.edu.pl

Joanna Tokarska-Bakir – profesor doktor hab., antropolożka kultury, literaturoznawczyni; pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; jej zainteresowania badawcze obejmują antropologię przemocy, etnograϐię Zagłady, fenomenologię i socjologię tabu, historię i pamięć, legendę o krwi (blood libel); redaktor naczelna pisma „Studia Litteraria Historica”; ostatnio opublikowała Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski 1939–1946 (2012); Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego (t. 1–2, 2018).https://orcid.org/0000-0003-4778-0465

Instytut Slawistyki PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 14 (2018), strony: 477-487

Data publikacji: 2018-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.94

Abstrakt

Omawiany dokument, odnaleziony w Archiwum MSZ przez Alinę Skibińską, jest notatką sporządzoną przez prof. dr. Olgierda Górkę (1887–1955), historyka, dyrektora Biura do Spraw Żydowskich Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z audiencji u kard. Augusta Hlonda (1881–1948), w której wziął udział prezes Światowej Federacji Polskich Żydów Joseph Tenenbaum (1887–1961). Działo się to w Warszawie 3 czerwca 1946 r

Źródła archiwalne

Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych (AMSZ) Departament Polityczny, Wydział do Spraw Żydowskich

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN)

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH)

Centralny Komitet Żydów w Polsce, Centralna Komisja Specjalna Prasa

„Gazeta Kościelna” 1936

Mounier Emmanuel, L’ordre règne à Varsovie?, „L’Esprit”, czerwiec 1946

„Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”, 1934

Źródła publikowane, dzienniki, wspomnienia

Nałkowska Zofia, Dzienniki, t. 6, cz. 1: 1945–1948, Warszawa: Czytelnik, 2000.

Odpowiedź J.E. Ks. kardynała Kakowskiego rabinom warszawskim w sprawie żydowskiej w Polsce, Białystok: Wydawnictwo L.M., 1934.

Tenenbaum Joseph, In Search of a Lost People: The Old and New Poland, New York: Beechhurst Press, 1948.

Literatura przedmiotu

Aleksiun Natalia, The Polish Catholic Church and ‘the Jewish question’ in Poland, 1944–, „Yad Vashem Studies” 2005, t. 33.

Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku. Dokumenty i materiały, t. 2, oprac.

Stanisław Meducki, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1994.

Kochavi Aryeh, The Catholic Church and Anti-Semitism in Poland Following World War II as Reϔlected in British Diplomatic Documents, „Gal-Ed on the History of the Jews in Poland” 1989, nr 1.

Libionka Dariusz, Księdza Józefa Kruszyńskiego spojrzenie na Zagładę, „Gazeta Wyborcza” [Lublin], 26 I 2008.

Modras Ronald, Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933–1939, tłum. Witold Turopolski, Kraków: Wydawnictwo Homini, 2004.

Romek Zbigniew, Olgierd Górka, historyk w służbie myśli propaństwowej (1908–1955), Warszawa: Semper, 1977.

Szaynok Bożena, Prymas Hlond wobec Żydów, „Więź” 2018, nr 3.

Theweleit Kurt, Męskie fantazje, tłum. Mateusz Falkowski, Michał Herer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.

Tokarska-Bakir Joanna, Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego, t. 1; t. 2: Dokumenty, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2018.

Wrona Zenon, Kościół wobec Żydów w Kielcach 1946 roku [w:] Pamiętnik Świętokrzyski.

Studia z dziejów kultury chrześcijańskiej, red. Longin Kaczanowski i in., Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1991.

Strony internetowe

List rabina Davida Rosena z AJC do kard. Kurta Kocha, przewodniczącego komisji pontyϐikalnej ds. religijnych stosunków z Żydami, https://www.ajc.org/news/ajcquestions-papal-decree-to-canonize-polish-cardinal-hlond

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Tokarska-Bakir, J. . (2018). Logika uniku. O protokole audiencji Josepha Tenenbauma u prymasa Augusta Hlonda 3 czerwca 1946 r. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (14), 477-487. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.94

Udostępnij

              Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Materiały