Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Studia

Cena życia ─ ekonomiczne uwarunkowania egzystencji Żydów po "aryjskiej stronie"

Grzegorz Berendt

redakcja@holocaustresearch.pl

historyk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku. Badacz dziejów Pomorza Gdańskiego i polskich Żydów w XX wieku. Autor ponad 60 publikacji naukowych, w tym monografii: Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1945 (1997); Żydzi na gdańskim rozdrożu (1945-1950) (2000); Życie żydowskie w Polsce w latach 1950-1956. Z dziejów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce (2006); Zjednoczenie Syjonistów Demokratów „Ichud”, [w:] A. Grabski, G. Berendt, Między emigracją a trwaniem.  Syjoniści i komuniści żydowscy w Polsce po Holocauście (2003)

https://orcid.org/0000-0001-6364-2199

Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Uniwersytet Gdański

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 4 (2008), strony: 110-143

Data publikacji: 2008-11-02

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.269

Abstrakt

Tekst dotyczy przede wszystkim dwóch zagadnień: środków utrzymania Żydów, którzy znaleźli się wbrew woli Niemców poza obszarami specjalnie dla nich przeznaczonymi (getta, obozy) oraz materialnej sytuacji ludności aryjskiej, której pomoc była niezbędna do przetrwania po „aryjskiej scenie”. Autor wskazuje na proces stopniowego ograniczenia majątku pozostającego w rękach Żydów, w części na zjawisko przejmowania mienia osób już eksterminowanych. Są wskazane również źródła legalnego i nielegalnego dochodu służące zdobywaniu środków utrzymania. Zasygnalizowanie dynamiki rabunkowej eksploatacji ziem polskich przez okupanta niemieckiego prowadzi Autora do postawienia tezy, że znakomita większość aryjskich, ale nie-niemieckich mieszkańców Polski w okresie zmasowanych ucieczek Żydów z gett i obozów (lata 1942-1943) nie miała możliwości świadczenia im długotrwałej, bezinteresownej pomocy materialnej. Artykuł traktuje tak o osobach świadczących pomoc z pobudek humanistycznych, jak również o tych, którzy traktowali Żydów jako źródło dodatkowych dochodów bądź wywiązując się z warunków zawieranych umów, bądź łamiąc je ze szkodą dla żydowskich kontrahentów.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Berendt, G. (2008). Cena życia ─ ekonomiczne uwarunkowania egzystencji Żydów po "aryjskiej stronie". Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (4), 110-143. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.269

Udostępnij

              Wyświetl Nr 4 (2008)

Nr 4 (2008)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2008-11-02

Dział: Studia