Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Studia

Żydzi i komuniści w okupowanej Warszawie

Barbara Engelking

bengelking@gmail.com

Barbara Engelking – psycholog, profesor nauk społecznych; w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN kieruje Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Wraz z Jackiem Leociakiem jest opiekunem naukowym galerii „Zagłada” w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Ostatnio opublikowała Jest taki piękny, słoneczny dzień… Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945 (2011) oraz (wspólnie z Jackiem Leociakiem) nowe, zmienione, poprawione i rozszerzone wydanie książki Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście (2013), a także krytyczne wydania źródeł: Umierać też trzeba umieć… Mietka Pachtera (2015), Sny chociaż mamy wspaniałe. Okupacyjne dzienniki Żydów z okolic Mińska Mazowieckiego (2016) i „Po wojnie, z pomocą bożą, już niebawem”. Pisma Kopla i Mirki Piżyców o życiu w getcie i okupacyjnej Warszawie (2017). Współredaktorka (z Janem Grabowskim) i współautorka dwutomowej publikacji Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski (2018). https://orcid.org/0000-0001-8361-4427

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 14 (2018), strony: 80-114

Data publikacji: 2018-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.61

Abstrakt

W artykule zostało opisane ukrywanie się w okresie okupacji w Warszawie Żydów komunistów związanych ze środowiskiem nielegalnej PPR. Komuniści tworzyli ekskluzywną sieć pomocy, mającą istotne zasoby: możliwość uzyskania fałszywych papierów, źródeł utrzymania, mieszkania, okazję do walki z Niemcami oraz poczucie sensu. Ta sieć pomocowa nie powstała po to, by pomagać Żydom, pomagano raczej „przy okazji” towarzyszom partyjnym i ich rodzinom

Źródła archiwalne

Archiwum Akt Nowych (AAN)

/XXI-1, Gwardia Ludowa, Obwód I Warszawski, „Raport w sprawie aresztowania tow. Huberta”

/II-44, Delegatura Rządu na Kraj

/R-100, „Centralna technika PPR”

/R-124, Organizacja Młodzieży Socjalistycznej „Spartakus” w latach 1935–1941

/R-126, „Technika warszawska PPR 1942–1944”

/R-236, „Centralna paszportówka PPR”

/R-285, „Działalność organizacji przedpepeperowskich, Grupy Inicjatywnej, powstanie PPR”

, Zbiór akt osobowych działaczy ruchu robotniczego

/411, Akta Ryszarda Nazarewicza, „Sprawy żydowskie”

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN)

Zespół Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich

/415, Robb-Narbutt Ignacy

/929 „Dot. Narbutta Ignacego”, Relacja Ignacego Robb-Narbutta

Archiwum Instytutu Yad Vashem (AYV)

O.3, Relacje

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH)

, Relacje Żydów Ocalałych z Zagłady

, Pamiętniki Żydów Ocalałych z Zagłady

USC Shoah Foundation, Visual History Archive (USC, VHA)

Archiwum United States Holocaust Memorial Musuem (USHMM)

331.1., Wiera Sierpinska papers

Archiwum Studium Polski Podziemnej w Londynie (SPP)

PRM 76/1, Kraj, sprawozdania, meldunki, komunikaty

Archiwum własne autorki

Literatura przedmiotu

Alef-Bolkowiak Gustaw, Gorące dni, wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo MON, 1971.

Bartoszewski Władysław, 1859 dni Warszawy, Kraków: Znak, 1984.

Borzęcki Oskar, Brygada Korwina w szeregach ZWZ–AK w latach 1941–1943, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 3.

Cukierman Icchak, „Antek”, Nadmiar pamięci (siedem owych lat). Wspomnienia 1939–1946, tłum. Zoja Perelmuter, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

Domańska Aleksandra, Ulica cioci Oli. Z dziejów rewolucjonistki Warszawa: Krytyka Polityczna, 2013.

Dreifuss Havi, Changing Perspectives on Polish-Jewish Relations during the Holocaust, Jerusalem: Yad Vashem, 2012.

Edelman Marek, Getto walczy. Udział Bundu w obronie getta warszawskiego, Łódź: CK Bund, 1945.

Engelking Barbara, Ocaleni z Holocaustu, Warszawa: Cyklady, 1993.

Engelking Barbara, Dariusz Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie, Warszawa: Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2010.

Gontarczyk Piotr, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy (1941–1944), Warszawa: Fronda, 2006.

Grupińska Anka, Odczytanie Listy. Opowieści o powstańcach żydowskich, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003.

Hillebrandt Bogdan, „Trybuna Wolności” – centralny organ PPR w okresie okupacji (zarys informacyjny), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1964, nr 3.

Konspiracyjny Związek Walki Młodych w Warszawie, konsultacja naukowa Bogdan Hillebrandt, Warszawa: Warszawska Komisja Historyczna Stowarzyszenia „Pokolenia”, 2008, z. 1.

Kowalska-Kiryluk Izolda „Krystyna”, W warszawskiej organizacji [w:] Wspomnienia warszawskich peperowców 1939–1944, Warszawa: Książka i Wiedza, 1963.

Libionka Dariusz, Weinbaum Laurence, Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokół

Żydowskiego Związku Wojskowego, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2012.

Lubetkin Cywia, Zagłada i powstanie, tłum. Maria Krych, Warszawa: Książka i Wiedza, 1999.

Łęczycki Franciszek, W szeregach walki o niepodległą i sprawiedliwą [w:] Wspomnienia warszawskich peperowców 1939–1944, Warszawa: Książka i Wiedza, 1963.

Mark Bernard, Poterański Wacław, Jabłoński Wacław, Wokó ł problemu rezydentury

NKWD w getcie warszawskim, „Pamię ć i Sprawiedliwoś ć ” 2005, nr 4.

Najberg Leon, Ostatni powstańcy getta, Warszawa: ŻIH, 1993.

Nazarewicz Ryszard, Armii Ludowej dylematy i dramaty, Warszawa: Oϐicyna Drukarska, 1998.

Paulsson Gunnar S., Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy 1940–1945, tłum.

Elżbieta Olender-Dmowska, Kraków: Znak i Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, 2009.

Sowińska Stanisława „Barbara”, Lata walki, Warszawa: Książka i Wiedza, 1962.

Spałek Robert, Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948–1956, Poznań: Zysk i S-ka, 2014.

Strzembosz Tomasz, Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939–1945, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.

Szczygielski Zbigniew, Członkowie KPP 1918–1939 w świetle badań ankietowych, Warszawa: Książka i Wiedza, 1989.

Temkin-Bermanowa Basia, Dziennik z podziemia, Warszawa: ŻIH i Twój Styl, 2000.

Wróbel Piotr, Wokó ł problemu rezydentury NKWD w getcie warszawskim, „Pamięći Sprawiedliwoś ć ” 2005, nr 4.

Urynowicz Marcin, Zorganizowana i indywidualna pomoc Polaków dla ludności żydowskiej eksterminowanej przez okupanta niemieckiego w okresie drugiej wojny światowej [w:] Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. Andrzej Żbikowski, Warszawa: IPN, 2006.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Engelking, B. . (2018). Żydzi i komuniści w okupowanej Warszawie. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (14), 80-114. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.61

Udostępnij

              Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Studia