Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Wokół 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim

Zapiski członka Komendy Żydowskiej Organizacji Bojowej Hersza Berlińskiego

Adam Kopciowski

adam.kopciowski@umcs.pl

historyk, dr hab., prof. UMCS, kierownik Katedry Kultury i Historii Żydów w Instytucie Nauk o Kulturze. Zajmuje się najnowszą historią Żydów w Polsce, w tym głównie problematyką związaną ze źródłami tworzonymi w języku jidysz: prasą i księgami pamięci. Wydał m.in. monografię Wos hert zich in der prowinc? Prasa żydowska na Lubelszczyźnie i jej największy dziennik „Lubliner Tugblat” (2015), publikuje też krytyczne edycje źródeł, opracował np. Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939 – styczeń 1943 Idy Gliksztejn (2017).

https://orcid.org/0000-0002-9703-5677

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Nauk o Kulturze

Dariusz Libionka

dlibion@ifispan.edu.pl

historyk, profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, pracownik Państwowego Muzeum na Majdanku. Redaktor naczelny rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Opublikował m.in. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zarys problematyki (2017); współautor dwutomowej publikacji Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski (2018). Ostatnio w jego opracowaniu naukowym ukazał się Dziennik Maryli. Życie i śmierć w getcie warszawskim (2023).

https://orcid.org/0000-0003-0180-6463

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 19 (2023), strony: 93-137

Data publikacji: 2023-12-23

https://doi.org/10.32927/zzsim.1026

Abstrakt

Publikacja zawiera pełną polską edycję zapisków działacza partii Poalej Syjon-Lewica i członka komendy Żydowskiej Organizacji Bojowej Hersza Berlińskiego (1908–1944) powstałych w okresie ukrywania się w Warszawie w 1944 r. W stosunku do wydań z pierwszej połowy lat sześćdziesiątych uzupełnienia obejmują fragmenty uznane przez redaktorów za mniej istotne, a przede wszystkim te usunięte ze względów cenzuralnych. Podstawą edycji publikowanych wcześniej fragmentów jest istniejący przekład poprawiony przez Adama Kopciowskiego, który przetłumaczył również niepublikowane partie tekstu. W części wstępnej przedstawiona została sylwetka Hersza Berlińskiego, jego okupacyjne losy, okoliczności śmierci, a także charakterystyka poprzednich edycji.

Źródła archiwalne / Archival Sources

Archiwum Akt Nowych

/I-7, Depesza nr 111b, Antoni i Adolf do towarzyszy z PS Lewicy

Archiwum Beit Lochamej ha-Getaot (Archiwum Muzeum Bojowników Gett) 5796, List Pinii Papier do Adolfa Bermana

, List Adolfa Bermana do Zerubawela 6166, Conto Jeleń [Berliński], sierpień 1944 6524, Notatki Poli Elster z lat 1943–1944

Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego

A.9.III.2a/27, „Sylwetki” i „Żołnierze bez broni” Rozwój działalności ŻKN po stronie aryjskiej

Archiwum Państwowe w Łodzi

Akta miasta Łodzi, Spis ludności Łodzi 1916–1921 [Berkowska-Bermac], 24468 Przełożony Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim 1939–1944, Biuro Meldunkowe, 1011, Karty meldunkowe i karty pracy

Archiwum Yad Vashem

O.3/2036, Szoszana Kosower, Relacja

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego

/188, Ber Warm 302/219, Józef Ziemian

Źródła publikowane, wspomnienia / Published sources, memoirs

Antigus Ezra, Fun der lodzer „jugnt” biz geto-ojsztand [Od łódzkiej organizacji młodzieżowej do powstania w getcie] [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich [Troje. Księga pamięci; Pola Elster, Hersz Berliński, Elijahu Erlich], Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Bamerkung fun redakcje [Uwaga redakcji] [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Barkai Mordche, Noch 20 jor wert cum ersztn mol farefentlech der togbuch fun bunker fun Hersz Berlinski [Po dwudziestu latach po raz pierwszy ukazuje się dziennik z bunkra Hersza Berlińskiego] [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Berlinski Jankew, Undzer bruder Hersz [Nasz brat Hersz] [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Berliński Hersz, Z dziennika członka komendy ŻOB, „Biuletyn ŻIH” 1964, nr 2 (50). Berliński Hersz, Zichronot, „Jalkut Moreszet” 1963, nr 1.

Berman Basze, Cwej szwester (a kapitel fun kamf un mesires-nefesz) [Dwie siostry (opowieść o walce i poświęceniu)] [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Cukierman Icchak „Antek”, Nadmiar pamięci. Siedem owych lat. Wspomnienia 1939–1946, tłum. Zoja Perelmuter, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.

Elster Bela, Pola [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Grupińska Hanka, Ciągle po kole. Rozmowy z żołnierzami getta warszawskiego, Wołowiec: Czarne, 2013.

Grupińska Hanka, Odczytanie listy. Opowieści o warszawskich powstańcach Żydowskiej Organizacji Bojowej, wyd. 3 popr., Warszawa: Wielka Litera, 2022.

Kener Jankew, Hersz Berlinski [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Kermisz Josef, Hersz Berlinski – a wogiker moker cu der geszichte fun geto-ojfsztand [Hersz Berliński – ważne źródło do historii powstania w getcie] [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Listy Ringelbluma do Bermana, 24 XI i 16 XII 1943 i 1 III 1944. Listy Emanuela Ringelbluma, oprac. Israel Gutman, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2005, nr 1.

Ojerbach Rochl [Auerbach Rachela], Bagegeniszn mit Pola Elster [Spotkania z Polą Elster] [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Temkin-Bermanowa Basia, Dziennik z podziemia, wstęp, oprac., przypisy Anka Grupińska, Paweł Szapiro, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny i Twój Styl, 2000.

Turkow Jonas, Pola Elster [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Wasser Henryk, Hersz Berliński („Jeleń”). (Wspomnienie), „Nasze Słowo”, 19 IV 1948, nr 6/7. Wasser Hersz, Pola Elster [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Ziemian Josef, Di nesie cum bunker (wi azoj s’zenen opgefunen geworn di zichrojnes fun Hersz Berlinski) [Wyprawa do bunkra (jak odnaleziono wspomnienia Hersza Berlińskiego)] [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Literatura przedmiotu / Content related Literature

Czajka Michał, Inwentarz zbioru pamiętników (Archiwum ŻIH, zespół 302), Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2007.

Dunin-Wąsowicz Krzysztof, Na Żoliborzu 1939–1945, Warszawa: Książka i Wiedza, 1984. Gutman Israel, Walka bez cienia nadziei. Powstanie w getcie warszawskim, tłum. Marcin Stopka, Warszawa: Rytm, 1998.

Gutman Israel, Żydzi warszawscy 1939–1943. Getto, podziemie, walka, tłum. Zoja Perelmuter, Warszawa: Rytm i UW, 1993.

Ha-meri we-ha-mered be-geto Warsza. Sefer mismachim [Ruch oporu i powstanie w getcie warszawskim], red. Nachman Blumental, Josef Kermisz, Jeruszalaim: Jad wa-Szem, 1965.

Haska Agnieszka, „Jestem Żydem, chcę wejść”. Hotel Polski w Warszawie, 1943, Warszawa: Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Wydawnictwo IFiS PAN, 2006.

Libionka Dariusz, Polska konspiracja wobec eksterminacji Żydów w dystrykcie warszawskim [w:] Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, red. Barbara Engelking, Jacek Leociak, Dariusz Libionka, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2007.

Mark Bernard, Powstanie w getcie warszawskim. Nowe uzupełnione wydanie i zbiór dokumentów, Warszawa 1963.

Mark Bernard, Ruch oporu i powstanie w getcie warszawskim. Stan badań i nowe zagadnienia, „Biuletyn ŻIH” 1963, nr 1/2 (45/46).

Mark Bernard, Walka i zagłada warszawskiego getta, Warszawa: Wydawnictwo MON, 1959.

Person Katarzyna, Hersz Wasser. Sekretarz Archiwum, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2014, nr 10.

Pierwszy zarys historii Żydowskiej Organizacji Bojowej, oprac. Dariusz Libionka, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2013, nr 9.

Przygoński Antoni, Armia Ludowa w Powstaniu Warszawskim 1944, Warszawa: Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe „Graf” – Henryk Czerski, 2008.

Studniarek Michał, Robinsonowie. Ludzie ukrywający się w gruzach Warszawy po upadku powstania w 1944 roku, Warszawa: Instytut Historii PAN, 2022.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >> 

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kopciowski, A., & Libionka, D. (2023). Zapiski członka Komendy Żydowskiej Organizacji Bojowej Hersza Berlińskiego. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (19), 93-137. https://doi.org/10.32927/zzsim.1026

Udostępnij

              Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Wokół 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim