Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Sylwetki

„Podczas wojny przebywał w łódzkim getcie”. Portret architekta Ignacego Gutmana

Joanna Król

jkrol@polin.pl

filolożka polska specjalizująca się w tematyce żydowskiej. Kieruje Działem Upowszechniania w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Współautorka wystawy „Z narażeniem życia. Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady” oraz filmu dokumentalnego Ocaleni o Żydach ocalałych podczas Zagłady w Polsce

https://orcid.org/0000-0001-8413-0061

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 324-340

Data publikacji: 2020-12-15

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.677

Abstrakt

Artykuł przedstawia Ignacego Gutmana (1900–1972), inżyniera architekta, autora licznych projektów domów mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Łodzi. Gutman przeżył pięć lat drugiej wojny światowej w getcie łódzkim. Był kierownikiem Wydziału Budowlanego. Wyrysował pierwszy plan getta i zaprojektował banknoty używane w getcie. Po wojnie zeznawał w procesie Hansa Biebowa, niemieckiego zarządcy getta. W 1947 r., na skutek donosu, został oskarżony o przestępstwa wobec ogółu żydowskiego, którym stanowczo zaprzeczył. Jego życiorys został zrekonstruowany na podstawie zeznań sądowych, dokumentów emigracyjnych, archiwum domowego Gutmanów i wywiadów historii mówionej

Źródła archiwalne / Archival sources

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowe Oddział w Łodzi (AIPN Łd)

sygn. 0184/48, Ignacy Gutman

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH)

sygn. 313/39, Gutman Ignacy

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (MHŻP)

sygn. DPO.4161.39.2020, Życiorys Ignacego Gutmana

Wywiad z Moniką Gutman oraz dokumenty rodzinne Gutmanów, oprac. Lesław Migalski, projekt „Polskie korzenie Izraela”, Tel Awiw 2008 (zbiory cyfrowe).

Zbiory autorki / Author's collection

Joanna Król, Zapiski z rozmów Moniką Gutman z lat 2008–2011

Joanna Król, Katarzyna Szurmiak, Wywiad z Moniką Gutman, Tel Awiw, 2011

Literatura przedmiotu / Content related Literature

Bulkiewicz Stanisław, Pieniądz getta łódzkiego 1940–1944, Piła: nakładem autora, 1993.

Gutman Monika, Myśli zebrane i rozebrane, Warszawa: Wydawnictwo Nowy Świat, 2009.

Kozieł Małgorzata, Olejnik Izabela, Podolska Joanna, Sitarek Adam, Nauka pomogła nam przetrwać… Żydowskie tradycje edukacyjne w Europie. Litzmannstadt getto 1940–1944, Łódź: Instytut Tolerancji, 2007.

Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1940–1944, t. 4, red. Julian Baranowski i in., Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Archiwum Państwowe w Łodzi, 2009.

Lewiński Jerzy, Proces Hansa Biebowa, Warszawa: PRS Andrzej Multanowski, 1999.

Stola Dariusz, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa: IPN i ISP PAN, 2010.

Sumorok Aleksandra, Architektura i urbanistyka Łodzi okresu realizmu socjalistycznego, Warszawa: Neriton, 2010.

Trębacz Michał, Getto w Łodzi, hasło w portalu Wirtualny Sztetl Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

Trębacz Michał, Gutman – Nejman – Stupaj. Żydowskie życie w powojennej Łodzi na przykładzie wybranych biografii [w:] Druga Rzeczpospolita i nie tylko. Ludzie, środowiska, idee, red. Jacek Pietrzak, Łódź: Wydawnictwo 34 Studio Tomasz Wajnkaim, 2016.

Żbikowski Andrzej, Sąd społeczny przy CKŻP. Wojenne rozliczenia społeczności żydowskiej w Polsce, Warszawa: ŻIH, 2014.

Filmografia / Filmography

Nasz dom, reportaż telewizyjny, realizacja Joanna Król, Telewizja Polska, 2008

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Król, J. (2020). „Podczas wojny przebywał w łódzkim getcie”. Portret architekta Ignacego Gutmana. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 324-340. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.677

Udostępnij

              Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Sylwetki