Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Materiały

Osaczona. Wokół aresztowania Anny Golde

Piotr Mitzner

pmitzner55@gmail.com

prof. dr hab., literaturoznawca, edytor, poeta. W latach 1999–2021 pracował na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmuje się twórczością Jarosława Iwaszkiewicza, literaturą polską lat drugiej wojny światowej i literackimi związkami polsko-rosyjskimi w XX w. Wydał m.in. Biedny język. Szkice o kryzysie słowa i literaturze wojennej (2011), Warszawski „Domek w Kołomnie”. Rekonstrukcja (2014), Ludzie z nieludzkiej ziemi. Rosyjski krąg Józefa Czapskiego (2021).

https://orcid.org/0000-0003-4636-7062

Uniwersytet Warszawski

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 18 (2022), strony: 574-588

Data publikacji: 2023-03-11

https://doi.org/10.32927/zzsim.972

Abstrakt

Publikacja, oparta między innymi na wspomnieniu Jadwigi Lorii, dotyczy aresztowania w Warszawie w 1943 r. działaczki socjalistycznej Anny Golde. Ukrywała się po aryjskiej stronie i została wydana przez swojego partnera, aresztowano ją i rozstrzelano. Autor ustala okoliczności tej zbrodni na tle działalności konspiracyjnej jej byłego męża, Zbigniewa Mitznera

Źródła archiwalne / Archival sources

Archiwum Akt Nowych

zbiór Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej KC PZPR, sygn. 11130

Archiwum Instytutu Literackiego

sygn. WMO 220, Barbara Szubska, „«Dziki Zachód» w Polsce”

Biblioteka Narodowa

Rkps. akc. 11934, archiwum Zbigniewa Mitznera

Rkps. akc. 12542, 12587, Jadwiga Loria, „Na ścieżkach, ścianach, graniach i Krupówkach”

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

sygn. 1999/5, Hanna Kołodziejska-Wertheimowa do CKW PPS, Warszawa, [marzec 1945 r.], kopia w archiwum akcji wydawniczej „Wisła”.

University of Southern California Shoah Foundation, Visual History Archive

, Wywiad z Krystyną Lindenberg (kopia dostępna w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin)

Zbiory autora / Author's collections

Tadeusz Myśliński, Relacja

Wanda Więckowska-Mitznerowa, Relacja

Wspomnienia / Memuars

Dobrowolski Stanisław Ryszard, Tamte dni i lata, Warszawa: Iskry, 1981.

Moczarski Kazimierz, Zapiski, wstęp, wybór tekstów i oprac. Andrzej Krzysztof Kunert, Warszawa: PIW, 1990.

Nowak Jan (Zdzisław Jeziorański), Polska z oddali. Wspomnienia, t. 2: 1956–1976, Kraków: Znak, 1992.

Pużak Kazimierz, Wspomnienia 1939–1945, „Zeszyty Historyczne” 1977, z. 41.

Zagórski Wacław, Wolność w niewoli, przedmowa Adam Ciołkosz, Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Finna, 2014.

Literatura przedmiotu / Content related literature

Golde-Kowalska Maria, Uwagi do „Fragmentów diariusza obrony Warszawy” Zygmunta

Zaremby, „Kwartalnik Historyczny” 1987, nr 3.

Haska Agnieszka, „Jestem Żydem, chcę wejść”. Hotel Polski w Warszawie, 1943, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006.

„Korweta”. Referat 999 Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej. Raporty V 1943 – II 1944, Warszawa–Wiązowna: ABW, 2020.

Mitzner Piotr, Nota biograficzna [w:] Jan Szeląg (Zbigniew Mitzner), Felieton o mojej Warszawie, do druku podał Piotr Mitzner, Warszawa: Muzeum Warszawy, 2014. Strzembosz Tomasz, Akcje zbrojne podziemnej Warszawy, Warszawa: PIW, 1983. Świdlicki Andrzej, Nierozpoznany polski Schindler, „Kurier WNET” 2021, nr 80, https://

wnet.fm/kurier/alfred-kassner-jest-nieznany-i-od-czasow-bieruta-oblozony- klatwa-andrzej-swidlicki-kurier-wnet-nr-80-2021/.

Wawrzyńska Wanda, Golde-Mitznerowa Anna [w:] Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 2, red. Feliks Tych, Warszawa: Książka i Wiedza, 1987. Żbikowski Andrzej, Antysemityzm, szmalcownictwo, współpraca z Niemcami a stosunki polsko-żydowskie pod okupacją niemiecką [w:] Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. Andrzej Żbikowski, Warszawa: IPN, 2006

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Mitzner, P. (2023). Osaczona. Wokół aresztowania Anny Golde. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (18), 574-588. https://doi.org/10.32927/zzsim.972

Udostępnij

              Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Materiały