Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Sylwetki

Feliks Tych. Historyk (ocalały z) Zagłady

Tomasz Sierwierski

redakcja@holocaustresearch.pl

doktor, pracuje w Instytucie Historii Nauki PAN, w Pracowni Historii Idei Humanistycznych i Społecznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują historię historiografii XX w., dzieje nauki polskiej po 1945 r. oraz biografistykę. Opublikował m.in. Marian Małowist i krąg jego uczniów (2016).

https://orcid.org/0000-0002-0059-3462

Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 17 (2021), strony: 263-284

Data publikacji: 2021-12-20

https://doi.org/10.32927/zzsim.878

Abstrakt

Artykuł prezentuje biografię Feliksa Tycha, historyka, badacza dziejów ruchów lewicowych, wieloletniego pracownika Zakładu Historii Partii przy KC PZPR, Centralnego Archiwum KC PZPR, dyrektora Żydowskiego Instytut Historycznego. W tekście skoncentrowano się na nieznanych dotąd wątkach z życiorysu Tycha, dotyczących jego żydowskiego domu w Radomsku, oraz na uwięzieniu i ucieczce z tamtejszego getta w przededniu wielkiej akcji likwidacyjnej, a także okolicznościach przetrwania w okupowanej Warszawie. Następnie przedstawiono powojenne losy historyka, podejmując refleksję nad konsekwencjami wojennych przeżyć i ich wpływu na wybory dokonywane przez Tycha w życiu zawodowym.

Źródła archiwalne / Archival Sources

Archiwum Akt Nowych (AAN)

Centralne Archiwum KC PZPR, Teczka personalna Feliksa Tycha, sygn. XXIII-564

Teczki osobowe działaczy polskiego ruchu robotniczego, Akta Wandy Koszutskiej, sygn. 12019

Zakład Historii Partii przy KC PZPR, Materiały Podstawowej Organizacji Partyjnej, sygn. XXII-745

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN)

/478

/1028

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego (AUW)

Akta studenckie Feliksa Tycha, sygn. WHum. 13996

Zbiory prywatne / Private holdings

Materiały rodziny Feliksa Tycha.

Relacje / Testimonies

Rozmowy autora z Lucyna Berman-Tych

Rozmowa autora z Januszem Durko

Rozmowa z Januszem Durko z kolekcji historii mówionej Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Źródła publikowane / Published sources

Bagaż [Rozmowa z Lucyną Berman-Tych] [w:] Przynoszę rzecz, przynoszę historię. Rozmowy z darczyńcami, red. Judyta Pawlak, Przemysław Kaniecki, Warszawa: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, 2016.

Broniewska-Pijanowska Maria, 44739. Wspomnienie o Marii Zarębińskiej – aktorce, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.

Budzyńska Celina, Strzępy rodzinnej sagi, Warszawa: ŻIH, 1997.

Instytut 70 lat historii ŻIH w dokumentach źródłowych, oprac. Helena. Datner, Olga. Pieńkowska, Warszawa: ŻIH, 2017.

Kulecka Alicja, Rutkowski Tadeusz P., Oczami agenta. Środowiska naukowe i archiwalne w doniesieniach TW „Zyg” – Zygmunta Kolankowskiego, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2012.

O ukrywaniu się po „aryjskiej stronie”. Z profesorem Feliksem Tychem rozmawia Barbara Engelking, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2005, nr 1.

Pamięć jako pole bitwy [dyskusja z udziałem Włodzimierze Borodzieja, Pawła Machcewicza, Grzegorza Motyki i Feliksa Tycha], „Przegląd Polityczny” 2021, nr 52/53.

Pamiętnik Miriam Chaszczewackiej, oprac. Feliks Tych, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2013, nr 9.

Rozmowa z prof. Feliksem Tychem, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2006, nr 2.

Speech by Professor Feliks Tych [w:] Day of Remembrance for the Victims of National Socialism. Ceremony of Remembrance at the German Bundestag on 27 January 2010.

Tych Feliks, Irina Bielawska, „Polityka” 1975, nr 22.

Tych Feliks, Irina Michajłowna [w:] Profiessor MGU I.M. Bielawskaja. Matieriały konfieriencyi, poswiaszczennoj 90-letiju so dnia rożdienija profiessora MGU im. M.W. Łomonosowa I.M. Bielawskoj, Moskwa 2005.

Tych Feliks, Rewolucyjna mniejszość [w:] Wspomnienia ZWM-owców, red. Jan Gogacz, Warszawa: Iskry, 1979.

Tych Feliks, Wstęp [w:] Folman-Raban Chawka, Nie rozstałam się z nimi, Warszawa: ŻIH, 2000.

Tychowa Lucyna, Romanowski Romanowski, Tak, jestem córką Jakuba Bermana, Kraków: Universitas, 2016.

W poszukiwaniu nowych dróg. Dyskusja przy magnetofonie, w której udział wzięli wychowankowie z pierwszych lat Polski Ludowej (1945–1949): Włodzimierz Charszewski, Jerzy Jedlicki, Adam Józefowicz, Tadeusz Kaczmarek, Włodzimierz Natorf, Maciej Perczyński, Feliks Tych, Bogdan Woleński [w:] Dzieje szkoły. 50-lecie Gimnazjum Miejskiego w Łodzi, red. Władysław Bieńkowski, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968.

Zrozumieć przeszłość. Z Bronisławem Syzdkiem o dziejach PRL i jego losach rozmawia Leon Wiarecki, Warszawa: Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza, 1998.

Literatura przedmiotu / Content related Literature

Golon Mirosław, Młodzież polska na studiach cywilnych i wojskowych w ZSRR w okresie klasycznego stalinizmu (1950–1956/1957), „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 2006, t. 7.

Gross Jan Tomasz, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny: Pogranicze, 2000.

Kalabiński Stanisław, Tych Feliks, Chłopi polscy w rewolucji 1905 r., Warszawa: Wiedza Powszechna, 1956.

Stanisław Kalabiński, Feliks Tych, Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja: lata 1905–1907 na ziemiach polskich, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1969.

Kancewicz Jan, Koszutski Bronisław Romuald [w:] Słownik Biograficzny Działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego, t. 3, red. nacz. Feliks. Tych, Warszawa: Muzeum Niepodległości w Warszawie – Książka i Wiedza, 1992.

Kendziorek Piotr, Feliks Tych – szkic biograficzny im memoriam, „Kwartalnik Historii Żydów” 2015, z. 3.

Koszutska-Issat Jadwiga Danuta [w:] Michał Grynberg, Księga sprawiedliwych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.

Landau-Czajka Anna, Feliks Tych (31 VII 1929 – 17 II 2015), „Kwartalnik Historyczny” 2016, z. 3.

Następstwa zagłady Żydów: Polska 1944–2010, red. Feliks Tych, Monika Adamczyk-Garbowska, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2012.

Rapoport Jakow, Ostatnia zbrodnia Stalina: 1953 – spisek lekarzy kremlowskich, tłum. Dorota Wieczorek, Warszawa: Instytut Wydawniczy Erica, 2011.

Schatz Jaff, Pokolenie. Wzlot i upadek polskich Żydów komunistów, tłum. Sergiusz Kowalski, Warszawa: ŻIH, 2020.

Siewierski Tomasz, Janusz Durko (1915–2017). In Memoriam, „Almanach Warszawy” 2017, t. 11.

Sobór-Świderska Anna, Jakub Berman. Biografia komunisty, Warszawa: IPN, 2009.

Spałek Robert, Na licencji Moskwy. Wokół Gomułki, Bermana i innych (1943–1970), Warszawa: IPN, 2020.

Tokarska-Bakir Joanna, Terror w Przedborzu, noc z 26/27 maja 1945, artykuł dostępny w serwisie Academia.edu.

Tych Feliks [w:] Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny, edycja 3, red. Lubomir Mackiewicz, Anna Żołna, Warszawa: Interpress, 1993.

Tych Feliks, Długi cień zagłady: szkice historyczne, Warszawa: ŻIH, 1999.

Tych Feliks, Kilka uwag o marcu [w:] Marzec 1968. Trzydzieści lat później, t. 1: Referaty, red. Marcin. Kula, Piotr Osęka, Marcin. Zaremba, Warszawa: PWN, 1998.

Tych Feliks, PPS-Lewica w latach wojny 1914–1918, Warszawa: Książka i Wiedza, 1960.

Tych Feliks, Socjalistyczna irredenta: szkice z dziejów polskiego ruchu robotniczego pod zaborami, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982.

Tych Feliks, Z działalności Związku Robotników Polskich 1889–1892, „Kwartalnik Historyczny” 1953, nr 2.

Tych Feliks, Związek Robotników Polskich 1889–1892: anatomia wczesnej organizacji robotniczej, Warszawa: Książka i Wiedza, 1974.

Tych Lucyna i Feliks, Getto warszawskie w polskich dziennikach wojennych [w:] Żydzi Warszawy. Materiały konferencji w Żydowskim Instytucie Historycznym w 100. rocznicę urodzin Emanuela Ringelbluma, red. Eleonora. Bergman, Olga Zienkiewicz, Warszawa: ŻIH, 2000.

Walki chłopów Królestwa Polskiego w rewolucji 1905–1907, t. 1–4, oprac. Stanisław Kalabiński, Feliks Tych, Warszawa: PWN, 1958–1961.

Żbikowski Andrzej, Żydowski Instytut Historyczny. 70 lat badań nad dziejami polskich Żydów. Pisane z perspektywy historyka Zagłady, Warszawa: ŻIH, 2018.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Sierwierski, T. (2021). Feliks Tych. Historyk (ocalały z) Zagłady. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 263-284. https://doi.org/10.32927/zzsim.878

Udostępnij

              Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Sylwetki