Wyświetl Nr 15 (2019)

Nr 15 (2019)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2019-12-20

Dział: Punkty Widzenia

O faszyzmie w wersji polskiej i jego nieoczywistych dziejach raz jeszcze (na marginesie książki Szymona Rudnickiego Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny)

Grzegorz Krzywiec

gkrzywiec@ihpan.edu.pl

Grzegorz Krzywiec – profesor w Instytucie Historii PAN w Warszawie, obecnie senior fellow w Zentrum für Antisemitismusforschung (TU Berlin) w ramach stypendium Fundacji Humboldta; badacz społecznych dziejów idei w XIX i XX w., a także dziejów polskiej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem antysemityzmu i ideologii prawicy. Ostatnio opublikował m.in.: Polskę bez Żydów. Studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach polskich początku XX wieku (1905–1914) (2017). Przygotowuje społeczno-kulturową historię faszyzmu w Polsce (1919–1939).


https://orcid.org/0000-0003-1649-866X

Instytut Historii PAN i Zentrum für Antisemitismusforschung TU Berlin

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 15 (2019), strony: 633-652

Data publikacji: 2019-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.26

BIBLIOGRAFIA

Bechta Mariusz, Narodowo radykalni. Obrona tradycji i ofensywa narodowa na Podlasiu w latach 1918–1939, Biała Podlaska: Rekonkwista, 2014.

Berendt Grzegorz, Sytuacja ludności żydowskiej w Gdyni w II Rzeczypospolitej, „Biuletyn ŻIH” 1993, nr 1/2 (165/166).

Danek Adam, Demokracja nacjonalistyczna. O myśli politycznej Zygmunta Cybichowskiego, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2018.

Dawidowicz Aneta, Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928–1939, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017.

Grott Bogumił, Dylematy polskiego nacjonalizmu. Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha, Warszawa: Wydawnictwo Von Borowiecky, 2014.

Grott Olgierd, Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce, Kraków: Nomos, 2007.

Kawalec Krzysztof, Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922–1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego, Warszawa: PIW, 1989.

Kawalec Krzysztof, Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918–1939, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000.

Kawalec Krzysztof, Wizje ustroju państwa w polskie myśli politycznej lat 1918–1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995.

Kijek Kamil, Zanim stał się Przytyk. Ruch narodowy a geneza zajść antyżydowskich w wojewódzkie kieleckim w latach 1931–1935, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2018, nr 14.

Kotowski Albert S., Narodowa Demokracja wobec nazizmu i Trzeciej Rzeszy, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.

Krzywiec Grzegorz, O klerykalnym faszyzmie po latach. Na marginesie „Curriculum Vitae”

Jędrzeja Giertycha, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2013, nr 9.

Michnik Adam, Czy to już faszyzm?, „Gazeta Wyborcza”, 25–26 V 2019.

Miłosz Czesław, Faszyzm (1945) [w:] idem, W cieniu totalitaryzmów. Publicystyka rozproszona z lat 1945–1951 oraz teksty z okresu II wojny światowej, red. Aleksander

Fiut, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018.

Muszyński Wojciech Jerzy, Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Architekt Wielkiej Polski Roman Dmowski (1864–1939), Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2018.

Muszyński Wojciech Jerzy, Wstęp [w:] Eligiusz Niewiadomski, Kartki z więzienia, Warszawa: Capital, 2013, https://nczas.com/2013/01/31/eligiusz-niewiadomski-czylio-autorze-kartek-z-wiezienia-wojciech-muszynski/. Puławski Adam, Antysemickie jednodniówki na chełmskim rynku wydawniczym (1929–1939), „Rocznik Chełmski” 2016, nr 19.

Rudnicki Robert, Wiesław Ignacy Renke (1912–1944). Życie i działalność kierownika politycznego Obozu Narodowego, Warszawa: Prohibita, 2018.

Rudnicki Szymon, Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny, Warszawa: Wydawnictwo ASPR-JR, 2018.

Rudnicki Szymon, Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność, Warszawa: Czytelnik, 1985.

Sikorski Tomasz, Żelazny krok potężnych zdyscyplinowanych szeregów… Oblicze ideowo-polityczne środowiska „Zaczynu” (1936–1939). Studium z dziejów myśli politycznej piłsudczyków, Warszawa: Wydawnictwo von Borowiecky, 2014.

Sobczak Mieczysław, Narodowa Demokracja wobec kwestii żydowskiej w Polsce w latach 1918–1939, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny, 1998.

Stanowisko Stronnictwa Narodowego, „Myśl Narodowa”, 2 V 1937, nr 18.

Terej Jerzy Janusz, Idee, mity, realia. Szkice do dziejów Narodowej Demokracji, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1971.

Terej Jerzy Janusz, Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami Narodowej Demokracji, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa: Książka i Wiedza, 1979.

Tomasiewicz Jarosław, Naprawa czy zniszczenie demokracji? Tendencje autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej 1921 - 1935, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.

Wynot Edward W. Jr., Polish Politics in Transition: The Camp of National Unity and the

Struggle for Power, 1935–1939, Athens: University of Georgia Press, 1974. Z bojów Adolfa Nowaczyńskiego. Wybór źródeł, t. 3: W cieniu swastyki (1932–1934), red. Arkadiusz Meller, Sebastian Kosiorowski, Warszawa: Wydawnictwo von Borowiecki, 2018.

Żądamy polskiego „hitleryzmu”, „Polityka”, 25 II 1939, nr 4.

Inne teksty tego samego autora

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Krzywiec, G. . (2019). O faszyzmie w wersji polskiej i jego nieoczywistych dziejach raz jeszcze (na marginesie książki Szymona Rudnickiego Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny). Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (15), 633-652. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.26

Udostępnij

              Wyświetl Nr 15 (2019)

Nr 15 (2019)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2019-12-20

Dział: Punkty Widzenia