Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Omówienia

Europejski wymiar Zagłady w książkach niemieckich historyków, czyli jak pisać o przemocy wobec Żydów wymierzonej nie przez Niemców

Daniel Logemann

dlogemann@buchenwald.de

Daniel Logemann – studiował w latach 20002007 historię Europy Wschodniej, polonistykę i kierunek „Europa Południowo-Wschodnia” w Jenie, Krakowie i Lublinie. Jako stypendysta fundacji Volkswagena doktoryzował się w ramach projektu „Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956–1989”; za opublikowaną pracę doktorską pt. Das polnische Fenster. Deutsch-polnische Kontakte im staatssozialistischen Alltag Leipzigs 1972–1989 (Polskie okno. Polsko-niemieckie kontakty w socjalistycznej codzienności w Lipsku 1972–1989) otrzymał nagrodę naukową ambasadora RP. W latach 2010–2015 był pracownikiem naukowym i kuratorem w Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku. Przez kolejne trzy lata był naukowym kierownikiem Kolegium Europejskiego na uniwersytecie w Jenie. Od 2018 r. jest kustoszem oddziału „Praca przymusowa podczas narodowego socjalizmu” w fundacji miejsc pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora.

Buchenwald Memorial Curator Forced Labor under National Socialism

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 14 (2018), strony: 618-631

Data publikacji: 2018-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.102

Aly Götz, „Endlösung”. Völkerverschiebung und der Mord an den europäischen Juden, Frankfurt am Main: S. Fischer, 2017 (wydanie anglojęzyczne: ‘Final Solution’. Nazi population policy and the murder of the European Jews, London: Arnold, New York: Oxford University Press, 1999).

Aly Götz, Europa gegen die Juden 1880–1945, Frankfurt am Main: S. Fischer, 2017.

Aly Götz, Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus, Frankfurt am

Main: S. Fischer, wyd. 2, 2014 (wydanie anglojęzyczne: Hitler’s Beneϔiciaries: Plunder, Racial War, and the Nazi Welfare, New York: Metropolitan Books/Henry Holt & Co, 2008).

Aly Götz, Gerlach Christian, Das letzte Kapitel. Der Mord an den ungarischen Juden 1944–1945, Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag, 2004.

Gerlach Christian, Extremely Violent Societies. Mass Violence in the Twentieth Century World, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Gerlach Christian, Der Mord an den europäischen Juden. Ursachen, Ereignisse, Dimensionen, München: C.H. Beck, 2017.

Gerlach Christian, Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in

Weißrußland 1941–1944, Hamburg: Hamburger Edition, wyd. 4, 2012.

Gerlach Christian, Krieg, Ernährung, Völkermord. Forschungen zur deutschen Vernichtungspolitik im Zweiten Weltkrieg, Hamburg: Hamburger Edition, 1998.

Gerlach Christian, The Wannsee Conference, the Fate of German Jews, and Hitler’s Decision in Principle to Exterminate All European Jews, „Journal of Modern Historyˮ 1998, t. 70, nr 4.

Kotowski Albert S., „Polska dla Polaków”. Über den Antisemitismus in Polen in der

Zwischenkriegszeit [w:] Zwischen großen Erwartungen und bösem Erwachen. Juden, Politik und Antisemitismus in Ost- und Südosteuropa 1918–1945, red. Dittmar

Dahlmann, Anke Hilbrenner, Paderborn: Schöningh, 2007.

Paulsson Gunnar, Secret City. The Hidden Jews of Warsaw, 1940–1945, New Haven: Yale

University Press, 2002 [wyd. polskie: Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie

Warszawy 1940–1945, tłum. Elżbieta Olender-Dmowska, Kraków: Znak i Centrum

Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, 2009].

Pollmann Viktoria, Untermieter im christlichen Haus. Die Kirche und die „jüdische Frageˮ in Polen anhand der Bistumspresse der Metropolie Krakau 1926–1939, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2001.

Snyder Timothy, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, tłum. Bartłomiej Pietrzyk, Warszawa: Świat Książki, 2011.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Logemann, D. (2018). Europejski wymiar Zagłady w książkach niemieckich historyków, czyli jak pisać o przemocy wobec Żydów wymierzonej nie przez Niemców. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (14), 618-631. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.102

Udostępnij

              Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Omówienia