Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Upamiętnienia Zagłady

Archiwum Ringelbluma: słowa i rzeczy

Teresa Fazan

teresa.fazan@gmail.com

Teresa Fazan – absolwentka Instytutu Filozofii UW, studentka Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH) UW i Instytutu Filozofii Freie Universität w Berlinie. Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Zajmuje się krytyką tańca i performansu. W pracy badawczej interesuje się doświadczeniem estetycznym w sztuce współczesnej i heterogeniczną produkcją wiedzy

https://orcid.org/0000-0002-2270-9251

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW

Andrzej Frączysty

a.fraczysty@gmail.com

Andrzej Frączysty – student filozofii i polonistyki w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH) UW, redaktor cyfrowego miesięcznika krytycznoliterackiego „Mały Format” (www. malyformat.com). Prace dyplomowe poświęca odpowiednio: fenomenologii doświadczenia narkotycznego oraz krytyce i praktyce artystycznej Debory Vogel.

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW, miesięcznik „Mały Format”

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 14 (2018), strony: 743-754

Data publikacji: 2018-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.118

Agamben Giorgio, Infancy and History. The Destruction of Experience, tłum. Liz Heron, London–New York: Verso, 1993.

Benjamin Walter, Pasaże, tłum. Ireneusz Kania, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006.

Cadava Eduardo, Lapsus Imaginis. Obraz w ruinie, tłum. Jan Burzyński, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” 2013, nr 4.

Cywiński Piotr Mateusz Andrzej, Instytut przeszłości [w:] Listy do Oneg Szabat, Warszawa: ŻIH, 2017.

Derrida Jacques, Gorączka archiwum. Impresja freudowska, tłum. Jakub Momro, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2016.

Foucault Michel, Ethics: Subjectivity and Truth, New York: The New Press, 1997.

Graber Dawid, Relacja Kilka wrażeń i wspomnień. Testament [w:] Archiwum Ringelbluma.

Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 23: Dzienniki z getta warszawskiego, red. Katarzyna Person, Zoϐia Trębacz, Michał Trębacz, Warszawa: Wydawnictwa

Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

Husserl Edmund, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej ϔilozoϔii. Księ ga druga. tłum., wstę p i oprac. Danuta Gierulanka, Warszawa: PWN, 1974.

Keff Bożena, Churban Forszung [w:] Listy do Oneg Szabat, Warszawa: ŻIH, 2017.

Murawski Michał, Kompleks Pałacu. Życie społeczne stalinowskiego wieżowca w kapitalistycznej Warszawie, tłum. Ewa Klekot, Warszawa: Muzeum Warszawy, 2015.

N.N., Relacja Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć [w:] Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 33: Getto warszawskie cz. I, red. Tadeusz

Epstein, Katarzyna Person, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

Rancière Jacques, The Names of History. On the Poetics of Knowledge, tłum. Hassan Melehy, London–Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994.

Ringelblum Emanuel, Kronika getta warszawskiego: wrzesień 1939 – styczeń 1943, tłum.

Adam Rutkowski, wstęp i red. Artur Eisenbach, Warszawa: Czytelnik, 1983

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Fazan, T., & Frączysty, A. . (2018). Archiwum Ringelbluma: słowa i rzeczy. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (14), 743-754. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.118

Udostępnij

              Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Upamiętnienia Zagłady