Wyświetl Nr 15 (2019)

Nr 15 (2019)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2019-12-20

Dział: Punkty Widzenia

Polskie państwo, polscy obywatele, polscy Żydzi. Kilka refleksji o książce Adama Puławskiego Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”

Wojciech Rappak

wojtek.rappak.09@ucl.ac.uk

Wojciech Rappak – studiował ϐilozoϐię w Kanadzie, Warszawie i Paryżu; na Uniwersytecie Londyńskim obronił doktorat o podstawach logiki formalnej we wczesnej filozofii Ludwiga Wittgensteina. Obecnie kończy badania historyczne i pracę nad książką o Janie Karskim na University College London (UCL). W Londynie jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie i kierownikiem zakładu historycznego na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie.


University College London Polski Uniwersytet na Obczyźnie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 15 (2019), strony: 609-632

Data publikacji: 2019-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.25

BIBLIOGRAFIA

Źródła archiwalne

Archiwum Yad Vashem

M.2/752

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

Prezydium Rady Ministrów (PRM), 105

National Archives

FO 371/30923

Studium Polski Podziemnej

A.3.1.1.2

United States Holocaust Memorial Museum

Steven Spielberg Film and Video Archive, transkrypcja wywiadu z Lanzmannem,

https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn1003915

Źródła publikowane

Republic of Poland, Ministry of Foreign Affairs, The Mass Extermination of Jews in German Occupied Poland. Note Addressed to the Governments of the United Nations on

December 10th, 1942, and other documents, http://www.projectinposterum.org/docs/mass_extermination.htm

Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939–1945, oprac. Władysław Bartoszewski, Zoϐia Lewinówna, Warszawa: Świat Książki, 2007.

Literatura przedmiotu

Błoński Jan, Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1994.

Browning Christopher R., Collected Memories: Holocaust History and Postwar Testimony, Madison: The University of Wisconsin Press, 2003.

Engel David, In the Shadow of Auschwitz: The Polish Government-in-Exile and the Jews 1939–1943, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1987.

Engel David, Readings and Misreadings: A Reply to Dariusz Stola [w:] Polin, Studies in Polish Jewry, t. 8: Jews in Independent Poland 1918–1939, red. Antony Polonsky, Ezra

Mendelsohn, Jerzy Tomaszewski, London–Washington, DC: The Littman Library of Jewish Civilization, 1994.

Fleming Michael, Auschwitz, the Allies and Censorship of the Holocaust, Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Puławski Adam, Nie ujawniać czynnikom nieoϔicjalnym. Depesze AK o Zagładzie, Więź 2007, nr 7.

Puławski Adam, W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942), Lublin: IPN, 2009.

Puławski Adam, Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”: Rząd RP na uchodźstwie, Delegatura Rządu na Kraj, AK a eksterminacja ludności żydowskiej od „wielkiej akcji” do powstania w getcie warszawskim, Chełm: Stowarzyszenie Rocznik Chełmski, 2018.

Rappak Wojtek, „Raport Karskiego” – kontrowersje i interpretacje, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2014, nr 10, t. 1.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Rappak, W. . (2019). Polskie państwo, polscy obywatele, polscy Żydzi. Kilka refleksji o książce Adama Puławskiego Wobec „niespotykanego w dziejach mordu”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (15), 609-632. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.25

Udostępnij

              Wyświetl Nr 15 (2019)

Nr 15 (2019)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2019-12-20

Dział: Punkty Widzenia